Cód Iompair

Réamhrá:
Le aidhmeanna an Oideachais a bhaint amach tá sé riachtanach go mbeadh ord agus eagar agus struchtúir sa scoil.
Tá Cód Iompair ann le go mbeadh timpeallacht shona, shábháilte ann don ghasúr.
Tá sé fíor-thábhachtach go mbeadh comhoibriú, comhthuiscint, agus caidreamh maith ann idir phobal iomlán na scoile. Sé sin: Gasúir, Múinteoirí, Tuismitheoirí/Caomhnóirí agus an Bord Bainistíochta.
Sé croílár an Chóid Iompair ná meas agus ómós. Is iomaí bealach ina léirítear meas agus ómós ach siad an deá-iompar, deá-bhéasa agus na suáilcí Críostúla is bunchloch leis an gCód Iompair.
Tugtar an t-ómós céanna do ‘chuile reiligiún agus creideamh eile.Is polasaí dearfach é an Cód Iompair. Moltar deá-iompar agus cuirtear in aghaidh droch-iompair. Tá an bhéim ar aitheantas/luach saothair a thabhairt don deá-iompar.  Nuair is gá, cuirtear i bhfeidhm smacht-bhannaí le ord agus eagar a choinneáil. Go hiondúil is leor rabhadh.  Nuair a chuirtear i bhfeidhm smacht-bhannaí, sé an mí-iompar (agus ní hé an gasúr) nach nglactar leis.  Cuirfear san áireamh éagsúlacht agus féiniúlacht na ngasúir. Sé sin: Cúlra, timpeallacht, pearsanacht , cumas etc.  Tá rialacha na scoile simplí, soiléir agus cothram. Déanfar ‘chuile iarracht a bheith seasamhach, réasúnta agus cothram i gcónaí.  Ba cheart do thuismitheoirí/chaomhnóirí freagracht a ghlacadh as iompar a gcuid gasúir. Tá an scoil ag braith ar chúnamh, ar dheá-thoil agus ar thacaíocht na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí.

Tá an Cód Iompair ann leis na rudaí seo a leanas a chur chun cinn:
(a) Meas ar dhaoine eile agus ar mhaoin dhaoine eile.  (b) Nósanna maithe éisteachta, foghlama agus oibre.  (c) F
éin-mheas, féin-mhuinín agus féin-smacht.  (d) Timpeallacht dhearfach fhoghlama  (e)  Tuiscint ar cheart agus mhícheart  (f) Atmasféar cairdiúil  (g) Neamhspleáchas (h) Comhoibriú (i) Cneastacht  (j) Dílseacht

Rialacha na scoile

An Ghaeilge
Sí an Ghaeilge teanga na scoile agus ba cheart dom í a labhairt i dtimpeallacht na scoile agus ag imeachtaí iar-scoile a bhaineanns leis an scoil.

Iarrtar ar thuismitheoirí/chaomhnóirí an méid Gaeilge atá acu a labhairt i dtimpeallacht na scoile agus ag imeachtaí iar-scoile a bhaineanns leis an scoil.
Moltar go láidir do thuismitheoirí/chaomhnóirí Gaeilge a labhairt lena gclann sa mbaile. Ní bhíonn aon deacracht ag gasúir óga an dara teanga a shealbhú. Tá sé chomh réidh céanna acu dhá theanga a bheith acu. Ba mhór an feall an deis seo a cheilt orthu.

 • Meas agus Cuirtéis
  Ba cheart dom a bheith múinte. cheart dom a bheith lách agus cineálta.
 • Ba cheart dom an fhírinne a inseacht.cheart dom meas a thaispeáint ar ghasúir eile, ar thuismitheoirí/chaomhnóirí, ar mhúinteoirí, ar fhoireann cúnta na scoile agus ar chuairteoirí chun na scoile.
 • Ba cheart go mbeadh meas agam ar an scoil, ar mhaoin na scoile agus ar thimpeallacht na scoile.
 • Níor cheart dom maoin nach liom a thógáil gan cead, a mhilleadh, scríobh air ná a chur i bhfolach.
 • Ba cheart dom meas a thaispeáint ar an scoil agus a bheith mórálach as an éide scoile a chaitheamh.
 • Ba cheart dom siúl i gcónaí taobh stigh den scoil.
 • Níor cheart dom brúscar a chaitheamh.íor cheart dom a bheith ag eascainí na ag úsáid droch-chaint.
 • Ba cheart dom glacadh le údarás chuile mhúinteoir rialacha na scoile a chur i bhfeidhm.
 • Níor cheart dom freagairt ar ais go teann, mí-mhúinte.
 • I rith imeachtaí iar-scoile ba cheart dom glacadh le údarás mhúinteoirí/thuismitheoirí/chaomhnóirí.

  Iompar sa Rang
 • Tá ceart ag ‘chuile ghasúr a bheith ag foghlaim.
 • Níor cheart dom cur isteach ar an obair ranga.
 • Ba cheart dom a bheith in am ar scoil – ag 9:20r.n. ar a dheireanaí.
 • Ba cheart dom obair go dian, dícheallach agus éisteacht go cúramach.
 • Ba cheart dom comhoibriú le rialacha agus treoracha an ranga.
 • Ba cheart dom an obair a dhéanamh go hiomlán agus i gceart (obair scríofa nó obair atá le foghlaim).
 • Ba cheart dom aire mhaith a thabhairt do mo mhála scoile, mo chuid cóipleabhra, leabhra &rl.
 • Ba cheart dom an obair bhaile, na leabhra agus na cóipleabhra cearta &rl. a bheith ar scoil agam.
 • Is féidir liom leabhra nó cóipleabhra nach dteastaíonn don obair bhaile a fhágáil go néata ar an mbord sa rang ach amháin i rith laethanta saoire.
 • Ba cheart dom an seomra ranga a choinneáil néata.
 • Níor cheart dom a bheith istigh sa rang le linn am sosa gan mhaoirseacht.

Iompar i gclós agus i dtimpeallacht na scoile.
Tá sé de cheart ag ‘chuile ghasúr a bheith ag spraoi gan bhagairt. Níor cheart dom cur isteach ar ghasúir eile sa gclós ar aon bhealach.cheart do na gasúir is sine faire amach do na gasúir is óige.
Ní cheadaítear cluichí garbha.cheart ‘chuile chluiche a imirt go macánta, cóir agus i gcothram na Féinne i gcónaí.íor cheart dom a bheith ag ritheach fiáin ná ag béiceach.íor cheart dom a bheith ag strapadóireacht.íor cheart dom a bheith ag caitheamh cloch etc.íor cheart dom dul isteach sa scoil gan cead múinteora.íl aon chead agam clós na scoile a fhágáil.cheart dom múinteoir an chlóis a chur ar an eolas faoi aon eachtra.a bhuaileann an clog ba cheart dom a ghabháil go líne an ranga gan mhoill.cheart dom siúl go ciúin, deá-mhúinte gan brú sa líne ranga.

Sláinte & Sábháilteacht
Ba cheart dom lón folláin a bheith agam.íor cheart dom criospaí ná guma ceangailte a thabhairt ar scoil.íor cheart dom cur isteach ar fhearas scoile ar aon bhealach, go háithrid fearas slándála.cheart dom aon damáiste, dochar, scriosadh nó briseadh a chur in iúl láithreach don phríomhoide nó don mhúinteoir ranga.

Ba cheart aire ar leith a thabhairt do ghruaig na ngasúir agus a bheith san airdeall do mhíola gruaige.
Má thagann aon ghasúr i dteangabháil le galar tógálach ba cheart é sin a inseacht don scoil láithreach.
Mura bhfuil tuismitheoir/caomhnóir sa mbaile i rith an lae ba cheart socrú éigin a bheith ann le duine éigin eile sa gcás go gcaithfí gasúr a chur abhaile gan coinne mar gheall ar thinneas nó timpiste.
Ba cheart eolas den chineál seo, uimhreacha teileafóin &rl. a chur ar fáil d’oifig na scoile.
Ba cheart an scoil a choinneáil ar an eolas freisin má bhíonn aon athrú seoladh nó uimhir theileafóin i gceist.

Rialacha Ginearálta:
Níor cheart dom an scoil a fhágáil ag aon am gan cead.
Níl aon chead agam a ghabháil chuig an siopa i rith am scoile nó tar éis dhom a theacht chun na scoile ar maidin nó sul má bhailítear mé ón scoil tráthnóna.
Gasúir a théanns abhaile ar an mbus scoile déanfaidh siad líne ag an ngeata ag a 3:00i.n. é an geata os comhair na scoile amháin atá ceadaithe do ghasúir.íl aon chead agam a ghabháil amach an geata go mbeidh an bus parcáilte agus doras an bhus oscailte.íor cheart dom a bheith sa scoil nó i dtimpeallacht na scoile gan mhaoirseacht tar éis am scoile.íor cheart dom buidéil ghloine, tippex ná fón póca a thabhairt ar scoil.

Ba cheart Naíonáin a thabhairt abhaile ag a 2:00i.n.
Ba cheart gasúir eile a bhailiú ag a 3:00i.n.
Níor cheart go mbeidís sa scoil nó i dtimpeallacht na scoile gan mhaoirseacht ina dhiaidh sin.
Ní ghlacann an scoil freagracht as gasúir tar éis am scoile.
Má tá ar ghasúr an scoil a fhágáil go luath ar aon chúis ba cheart do na tuismitheoirí/caomhnóirí an scoil a chur ar an eolas roimh ré.
Moltar go láidir gan dul ar laethanta saoire i rith na scoil-bhliana.

Nótaí:
(Beifear ag súil le nóta scríofa roimh ré ó thuismitheoirí/chaomhnóirí sna cásanna seo a leanas:)

Má bhíonn ar ghasúr a ghabháil abhaile ag am lóin.á bhíonn ar ghasúr a ghabháil abhaile go luath.á bhíonn gasúr ag gabháil ar laethanta saoire.á bhíonn ar ghasúr fanacht istigh ag am sosa. Caithfear an chúis a inseacht agus cén t-achar a leanfas an fhadhb.féidir le gasúr páirt a ghlacadh i rang corpoideachais nó in aon rang eile. Caithfear an chúis a inseacht agus cén t-achar a leanfas an fhadhb.

(Beifear ag súil le nóta scríofa freisin sna cásanna seo:)

(a) Má thagann gasúr chuig an scoil deireanach gan tionlacan tuismitheoirí/caomhnóirí.
(b) Má bhíonn gasúr as láthair ar feadh lá amháin nó níos mó.
(c) Mura n-éiríonn leis an ngasúr an obair bhaile a dhéanamh.

Clár Ama na Scoile:
8:50am:  Scoil ag oscailt
9:00am:  Tionól agus ranganna ag tosaí láithreach ina dhiaidh.
1:40pm:  Naíonáin ag dul abhaile
2:40pm: Ranganna 1-6 ag dul abhaile
(Ní ghlacann an scoil freagracht as na gasúir taobh amuigh de na hamanna seo.)

Obair Bhaile:
Sé polasaí na scoile obair bhaile a thabhairt go rialta. Moltar am ar leith a leagan amach don obair bhaile ‘chuile thráthnóna. Moltar áit ar leith a bheith leagtha amach freisin – sé sin áit a bhfuil ciúnas, bord cothram agus áit nach bhfuil aon chur isteach ann ó theilifís &rl. Moltar go láidir do thuismitheoirí/chaomhnóirí suim ghníomhach a thaispeáint san obair bhaile agus an leabhar nótaí obair bhaile a shíniú ‘chuile oíche (le cinntiú go bhfuil an obair déanta). Ní thugtar aon obair bhaile go hiondúil san oíche Dé hAoine.

Straitéis: Is cód iompair dearfach é seo. Tá béim níos mó ar luachanna saothair ná ar smacht-bhannaí: “Mol an Óige agus tiocfaidh sí!” D’fhéadfaí moladh a thabhairt ar na bealaí seo:
Focal nó comhartha moltachóta i gcóipleabharar mhúinteoir eile nó ar an bPríomhoide mar shampla le obair mhaith i gcóipleabhar a thaispeáintos comhair an rangaóras marcála do dheá-iomparéid nó freagracht speisialta
Labhairt le tuismitheoir nó nóta moltach a chur abhaileatá gasúr á mholadh beidh múinteoirí cúramach nach ag náiriú gasúir atá siad

Samplaí d’Eachtraí Mí-Iompair:
I gcás mí-iompair breathnóidh na múinteoirí/an príomhoide ar ‘chuile eachtra go neamhspleách agus go ciallmhar ag cur san áireamh an bhfuil sé trom-chúiseach nó nach bhfuil nó ar tharla sé go minic cheana.

Samplaí de mhion-eachtraí mí-iompair:
Ag cur isteach ar obair ranga / deireanach ag teacht ar scoil / ag ritheach taobh istigh den scoil / glórach sa líne / ag fágáil suíochán gan cead / ag fágáil brúscar i dtimpeallacht na scoile / a bheith mí-mhúinte / gan an obair bhaile a chríochnú gan údar maith / gan síniú a fháil ó thuismitheoir/chaomhnóir / á gcur fhéin nó gasúir eile i mbaol sa gclós etc.

Samplaí de mhí-iompar dáiríre:
Ag síor-chur as don rang / ag inseacht bhréaga / ag goid / ag déanamh damáiste do mhaoin scoláire eile /
ag fágáil gasúir amach ó chluichí &rl. agus/nó ag cur faoi deara do ghasúir eile é seo a dhéanamh
/ ag tromaíocht / iompar dána mímhúinte / ag ais-fhreagairt an mhúinteora / ar láthair na scoile gan cead tar éis am scoile / ag fágáil na scoile i rith an lae gan cead / leisciúil, mí-chúramach ina gcuid oibre / ag úsáid droch-chaint nó eascainí / á gcur fhéin nó gasúir eile i mbaol / ag tabhairt scian nó aon arm eile ar scoil / ag gortú gasúr eile d’aon turas etc. etc.

Samplaí de mhí-iompar trom-chúiseach
Ag gortú gasúr eile go dona d’aon turas / ais-fhreagairt dhúshlánach, mhímhúinte / ag tabhairt scian nó arm bagarthach eile chun na scoile / ag dó maoin nó fearas scoile / iompar garbh, bagarthach nó brúidiúil in aghaidh gasúr, múinteoir nó duine de phobal na scoile / ag tabhairt toitíní, deoch mheisciúil, drugaí nó substaintí mídhlisteaneacha eile (eg. gliú, tippex, aerosal, deodorants &rl.) chun na scoile / ag déanamh neamh-aird fhollasach d’údarás agus treoracha nó rialacha scoile / ag síor-chiapadh gasúir eile &rl.

Iompar Mí-chuí / Collaí:
Ag déanamh teanntáis mhí-chuí ar dhaoine eile. Ag pógadh, ag crúbáil, ag teagmháil le baill phríobháideacha dhaoine eile, ag nochtadh baill phríobháideacha…

Níl sna liostaí seo thuas ach samplaí. Níl na liostaí cuimsitheach go hiomlán. D’fhéadfaí an Cód a shárú ar bhealaí eile freisin.

Seo a leanas samplaí de na céimeanna struchtúrtha a leanfar i gcás mí-iompair:
(Braitheann an straitéis nó an píonós ar an mí-iompar fhéin agus cé chomh tromchúiseach agus a bhí sé.)

Smacht-bhannaí:
Sé an príomhoide atá freagrach i leith cúrsaí iompair na scoile ó lá go lá.á ‘chuile mhúinteoir freagrach as iompar na ngasúir faoina chúram.á na múinteoirí i dteannta an phríomhoide rannpháirteach i gcothú ord agus eagar sa scoil.

Ag déileáil le mion-eachtraí mí-iompair (Samplaí):
Labhairt leis an ngasúréasúnú leis an ngasúr
Comhairle a chur ar an ngasúr

Ag déileáil le mion-eachtraí atá ag tarlú arís agus arís eile (Samplaí):
Céim 1 (taobh istigh den seomra ranga)
(Má theipeann ar labhairt agus réasúnú cuirfear píonós ar cheann de na bealaí seo a leanas ag braith ar
an eachtra mí-iompair):
An gasúr a scaradh óna chairde go sealadachéidí a bhaintbhreise a thabhairtúr a choinneáil istigh ag am sosaóta a chur abhaile. Ní mór do thuismitheoir/chaomhnóir an nóta a shíniú le deimhniú gur léadh an nóta.’fhéadfaí gasúr a bhíonns i dtrioblóid go minic a choinneáil siar ó thuras scoile ar mhaithe le sábháilteacht an ghasúir fhéin agus gasúir an ranga.

Céim 2
Má leanann fadhbanna cuirfear an gasúr chuig an bpríomhoide. Cuirfear comhairle air/uirthi. Coinneoidh an príomhoide cúntas scríofa ar ‘chuile ghasúr a chuirtear chuige agus freisin ar fheabhas ar bith a thaganns orthu. Ba cheart go dtuigfeadh an gasúr go bhfuil sé seo ag tarlú.á leanann an fhadhb beidh cruinniú ag an múinteoir leis na tuismitheoir(í)/caomhnóir(í). Míneofar an cás do na tuismitheoirí/caomhnóirí agus míneofar dóibh go bhfuil an scoil ag súil lena gcomhoibriú le go bhfeabhsódh iompar an ghasúir. Déanfar tagairt don Chód Iompair agus cuirfear ina luí orthu go dtógfar an cás céim eile mura bhfeabhsaíonn cúrsaí.

Ag déileáil le mí-iompar dáiríre (Samplaí):
Coinneoidh an príomhoide cúntas scríofa ar eachtraí mí-iompair.
Tabharfar cuireadh do na tuismitheoirí/caomhnóirí a theacht isteach leis an cás a phlé leis an múinteoir agus an príomhoide. Míneofar dóibh an chéad chéim eile. Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta ar an eolas agus iarrfar ar thuismitheoirí/chaomhnóirí castáil leis an gCathaoirleach agus leis an bPríomhoide.íneofar an cás agus na himpleachtaí a bhaineanns leis do na tuismitheoirí/caomhnóirí.in iúl an chéad chéim eile – Fionraí 3 Lá.

Ag déileáil le mí-iompar trom-chúiseach (Samplaí):
Leanfar le treoracha na Roinne Oideachais is Eolaíochta i leith cúrsaí iompair de réir Imlitir 20/90. Séard atá i gceist le Imlitir 20/90 ná: (a) Treoirlínte na Roinne Oideachais & Eolaíochta do pholasaí dearfach iompair agus (b) Cód iompair samplach do Scoileanna Náisiúnta.í 3 lá faoi Riail 130(5) de réir na rialacha i gcomhair Scoileanna Náisiúnta.í 10 lá le cead scríofa ón mBord Bainistíochta.éimhse níos faide fionraithe le cead scríofa ón mBord Bainistíochta.bhfíor dhroch-chás nó má cheapann an fhoireann agus an Bord Bainistíochta go bhfuil gach ar féidir déanta is gá machnamh a dhéanamh ar dhíbirt ón scoil. Caithfear cloí le Riail 130(6) i.e. Ní dhíbreofar aon ghasúr ón scoil gan cead Phatrúin na scoile an tEaspag Mícheál Ó Néaraigh a fháil roimh ré agus caithfear socraithe a dhéanamh le go bhféadfaí an gasúr a chlárú i scoil fheiliúnach eile sa gceantar.éanfar ‘chuile iarracht seirbhís síceolaíochta a éileamh gan mhoill do ghasúr ar bith atá ina thuilleamaí. Éileofar cabhair freisin ó na seirbhísí cuí. eg. An Bord Sláinte &rl.

5. Ag déileáil le coireanna trom-chúiseacha:
I gcásanna eisceachtúla agus/nó le coir throm-chúiseach tá údarás ag an bpríomhoide ón mBord Bainistíchta an dalta (nó na daltaí) atá ciontach a chur ar fionraí (suas go 3 lá) láithreach, gan dul thríd na gnáth-chéimeanna roimh fhionraí (thuas-luaite).

Níl sna liostaí seo thuas ach samplaí. Níl na liostaí cuimsitheach go hiomlán. D’fhéadfaí smacht-bhannaí difriúla a chur i bhfeidhm.


Moltar cóip den Chód Iompair a bheith ag ‘chuile thuismitheoir. Ba cheart go mbeadh na rialacha ar eolas ag gasúir na scoile agus fios acu céard a tharlós mura bhfuil a gcuid iompair sásúil.

Stádas an Chóid Iompair
Athrófar nó/agus leasófar an Cód Iompair de réir mar a bhíonns gá leis. Sa gcás sin eiseofar cóip de na leasaithe.

Polasaí na Scoile ar Thromaíocht:

Tromaíocht
Tá sé de cheart ag chuile ghasúr sa scoil a ghabháil i mbun foghlama nó i mbun spraoi, saor ó bhagairtí
Séard atá i gceist le “ Tromaíocht” ná ionsaithe ó bhéal, ionsaithe fisiciúla nó ionsaithe síceolaíocha a dhéananns duine amháin nó grúpa ar dhaoine eile.
Níor cheart dom glacadh le tromaíocht ariamh.íor cheart dom a bheith ag tromaíocht ariamh. íor cheart dom ligean do dhaoine eile a bheith ag tromaíocht agus má tharlaíonn sé seo ba cheart dom é sin a inseacht do mo thuismitheoirí/chaomhnóirí agus an múinteoir.
Ba cheart dúinn ómós a thaispeáint dhá chéile trí inseacht faoi ‘chuile eachtra tromaíochta.
Níor cheart dom glacadh le aon ghníomh neamhcharthanach, glaoch ainmneacha nó caint neamhcharthanach

Ní ghlacfar le tromaíocht d’aon chineál beag ná mór i Scoil Shailearna.

Ní féidir a rá gur tromaíocht atá i gceist le eachtra aonar amháin.
Ach nuair atá droch-iompar seasamhach agus leanúnach i gceist ar nós bagairt fhisiciúil, damáiste do fhearas, sracaireacht, imeaglú, glaonna gutháin mhaslacha, aonrú, ag tabhairt ainmneacha, ag spochadh &rl. is tromaíocht atá i gceist.

Comharthaí Tromaíochta:
Imní ar ghasúr faoi thaisteal chuig an / abhaile ón scoilfonn ar ghasúr a ghabháil ar scoilfonn ar ghasúr a ghabháil ar an mbus scoile fonn ar ghasúr imirt sa gclósféin-mhuinínesiar in obair scoileagus as láthair ón scoil go minicgan chúis san iompar nó sa hiúmaríoch agus goilliúnachí ar iarraidh
Éadach/leabhra/millte nó stróictheiarraidh airgid sa mbailegan míniú
Gasúr an-chiúin agus mí-shásta
Drogall ar ghasúr a inseacht céard atá ag cur as dhómá cheistítear é

Ag tuairisciú eachtraí Tromaíochta:

Déanfaidh an múinteoir ranga déileáil le ‘chuile eachtra tromaíochta agus fiosróidh sé/sí an scéal.
Tabharfaidh sé seo níos mó muiníne do na gasúir atá faoi bhagairt ó bhulaithe agus beidh siad níos muiníní ag inseacht. leabhar san oifig go speisialta le tuairiscí a choinneáil ar eachtraí tromaíochta.
Déanfar cásanna trom-chúiseacha a chur faoi bhráid an phríomhoide láithreach.an príomhoide tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas go luath agus gan mhoill. Sé sin tuismitheoirí/caomhnóirí an ghasúir a d’fhulaing agus tuismitheoirí/caomhnóirí na ndaoine a rinne an tromaíocht.cheist a bhíonns ag aon tuismitheoir/caomhnóir caithfidh sé/sí na treoirlínte cuí a leanacht agus a ghabháil thríd an scoil agus thríd an bpríomhoide.
Moltar gan a rá leis an ngasúr gasúr eile a bhualadh ar ais mar ní réitíonn sé seo an fhadhb. Ní thugann sé aghaidh ar chroílár na faidhbe agus is minic go gcuireann sé leis an bhfadhb.
Caithfear a chur ina luí ar ghasúir nach ionann tuairisc a thabhairt ar eachtra tromaíochta agus a bheith “ag inseacht scéalta”. Ní ag tarraingt scéalta atá siad nuair a insíonn siad faoi eachtra tromaíochta.cheart do mhúinteoirí aonair tuairisc a choinneáil agus na céimeanna struchtúrtha a leanacht de réir an pholasaí scoile.
Ba cheart d’fhoireann iomlán na scoile (iad siúd nach bhfuil ag múineadh freisin) eachtraí tromaíochta a thuairisciú. Tá sé fíor-thábhachtach go mbeifí discréideach.

Ag fiosrú agus ag déileáil le eachtraí Tromaíochta:

Labhrófar go foighdeach, socair, fuarchúiseach leis na gasúir.éanfar an fhadhb a láimhseáil go tuisceannach.
Éisteofar leis an dá thaobh.éanfar fiosrúcháin taobh amuigh den tseomra ranga nuair is féidir.ófar leis na gasúir éagsúla duine ar dhuineófar leis na gasúir mar ghrúpa freisin
Éileofar freagraí ar na ceisteanna Céard, Cén áit, Cén uair, Cé, agus Tuige?fios ar thuismitheoirí/chaomhnóirí na ngasúir – iad siúd a bhí ag tromaíocht agus iad siúd a d’fhulaing.á bhíonn gasúir ag déanamh tromaíochta, cuirfear smacht-bhannaí i bhfeidhm.

Clár Oibre do na gasúir:
Leis an gclár Oideachas Sóisialta Pearsanta Sláinte déanfar forbairt ar fhéin-íomhá, féin-mheas agus féin-mhuinín na ngasúir. Más féidir oibriú ar na tréithe seo is lú an seans go mbeadh fadhb ag gasúir le tromaíocht.