Clárúcháin

print


 

Scoil Sailearna

Indreabhán
Co. na Gaillimhe
091 593321

SCOILBHLIAIN
Sonraigh an scoilbhliain chlárúcháin: 20____ – 20________

AN GASÚR
Ainm agus Sloinne an Ghasúir: ___________________________

Dáta Breithe: ____________
Uimhir PPS: _____________
Seoladh Baile: ____________________________________________

Creideamh: ________________

Tógadh an gasúr le: (Cuir tic sa mbosca cuí)

Gaeilge __ Béarla __ Gaeilge agus Béarla __ Teanga Eile __

CÚRAM RÉAMHSCOILE
(Cuir tic sa mbosca cuí)

Baile ___ Naíonra/Cúram Leanaí ___ Feighlí Linbh ___

Ainm an Ionaid: _________________

Ainm an Stiúrthóra/Bhainisteora: _____________________

Seoladh an Ionaid: _____________________________________

Uimhir Theagmhála: ________________
Teanga an chúram réamhscoile: ________________

Gaeilge ___ Béarla ___ Eile ___

BAILL EILE AN TEAGHLAIGH
Gasúir eile sa gclann:
Ainm Dáta Breithe Ainm na Scoile/Naíonra/Eile Rang
_________ ________ _____________________ ______
_________ ________ _____________________ ______
_________ ________ _____________________ ______
_________ ________ _____________________ ______

TUISMITHEOIRÍ/CAOMHNÓIRÍ
CAOMHNÓIR 1
Ainm agus Sloinne: _________________________

Seoladh Baile: ______________________________

Fón Póca: _______________ Fón Baile:_______________
Ríomhphost: ______________

Creideamh: _____________________
Slí Bheatha: _____________________
Gaol leis an ngasúr: ______________

CAOMHNÓÍR 2
Ainm agus Sloinne: __________________________

Seoladh Baile: _______________________________

Fón Póca: __________________ Fón Baile: ____________________
Ríomhphost: _______________

Creideamh: _________________
Slí Bheatha: _________________
Gaol leis an ngasúr: __________

CUMAS I LABHAIRT NA GAEILGE
(Cuir ” sa mbosca cuí)
Gasúr Caomhnóir 1 Caomhnór 2
Cainteoir Dúchais ______ ____________ ____________
Gaeilge Mhaith ______ ____________ ____________
Ar Bheagán Gaeilge ______ ____________ ____________
Gan Gaeilge ar bith ______ ____________ ____________

EOLAS BREISE: __________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SÍNIÚ
Síniú an Tuismitheora/Chaomhnóra: ____________________________
Dáta: ______________

Ní mór an fhoirm seo a sheoladh ar ais chuig:
An Prímhoide, Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
roimh 2ú Feabhra 2018.

“——————————————————————————————————————-

POLASAÍ IONTRÁLA
SCOIL SAILEARNA, NA HAILLE, INDREABHÁN, CO. NA GAILLIMHE

“GRÁ DO DHIA. GRÁ DHÁ CHÉILE. GRÁ DON GHAEILGE.”
________________________________________________________________

Tá an polasaí iontrála seo curtha i dtoll a chéile de réir soláthar riachtanas na Roinne Oideachais & Scileanna agus comhlíonann sé na dualgais reachtúla atá orainn.
Is bunscoil Chaitliceach chomhoideachasúil, Ghaeltachta í Scoil Sailearna, na hAille, Indreabhán atá faoi phátrúnacht Dheoise Thuama. (Cé gur scoil Chaitliceach í Scoil Sailearna, cuireann muid fáilte roimh ghasúir le luachanna agus le creidimh eile.)

Tá sé mar aidhm ag Scoil Sailearna oideachas den scoth a chur ar fáil do ghasúir uilig na scoile.
Tosaíonn na ranganna ag 9.00 r.n. ar maidin agus críochnaíonn an scoil ag 1:40 i.n. le haghaidh na Naíonán agus ag 2:40 i.n. le haghaidh ranganna 1 – 6 ó Luan go hAoine.

Scoil Ghaeltachta
Is scoil Ghaeltachta í Scoil Sailearna agus sí an Ghaeilge teanga chumarsáide agus feidhme na scoile. Cothaítear bród agus mórtas as an teanga agus as an gcultúr Gaelach i measc na ngasúr atá ag freastal ar an scoil.
Tá foireann chumasach theagaisc i Scoil Sailearna, ag cur san áireamh príomhoide, múinteoirí ranga, múinteoirí tacaíochta foghlama agus múinteoirí acmhainní. Tá cúntóirí riachtanais speisialta ann le tacú le gasúir a dteastaíonn cúnamh breise uathu. Cuirtear tacaíocht bhreise ar fáil freisin do ghasúir atá ar bheagán Gaeilge le chuile sheans a thabhairt dóibh a bheith páirteach i saol na scoile.
Braitheann an scoil ar na deontais agus ar na hacmhainní múinteoirí a thugann an Roinn Oideachais agus Scileanna di agus leanann an scoil na treoracha atá leagtha síos ag an Roinn.

Curaclam
Leanann an scoil an clár curaclaim faoi mar atá leagtha amach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, de réir Alt 9 agus Alt 30 den Acht Oideachais 1998.

Tugann an scoil tacaíocht do na prionsabail seo a leanas:
– Cuimsitheacht, ach go háirithe, clárú gasúir le haon riachtanas oideachasúil speisialta;
– Comhionannas maidir le theacht isteach agus le rannpháirtíocht sa scoil;
– Rogha tuismitheora maidir le gasúir a chlárú sa scoil ag tógáil san áireamh éiteas na scoile mar atá le sonrú i dtraidisiún agus luachanna cultúrtha, oideachasúla, morálta, reiligiúnda, sóisialta, teangeolaíochta agus spioradálta Scoil Sailearna.
– Meas a thaispeáint ar an réimse leathan luachanna, creidimh, traidisiúin, teangacha agus slite maireachtála difriúla atá le sonrú i sochaí an lae inniu.

Clárúchán
Seo a leanas an cur chuige le haghaidh do ghasúr a chlárú i Scoil Sailearna;

a. Ní mór do thuismitheoirí foirm iarratais chlárúcháin na scoile a líonadh agus í a sheoladh ar ais chuig Príomhoide na scoile, roimh 31 Eanáir na bliana sula dtosaíonn an gasúr ag an scoil.
b. Cuirfear ainmneacha na ngasúr, a bhfuil foirmeacha iarratais faighte uathu faoin dáta seo, ar an liosta feithimh.

c. Déanfaidh Bord Bainistíochta Scoil Sailearna na cinntí maidir le hiarratais ar chlárúcháin, de réir pholasaí na scoile, agus cuirfear an cinneadh in iúl do thuismitheoirí roimh an 21 Feabhra chuile bhliain.
d. Iarrfar ar thuismitheoirí foirm dhearbhaithe a shíniú le dearbhú go bhfuil siad ag glacadh leis an áit dá ngasúr sa scoil. Muna nglactar leis an tairiscint roimh an dáta cuí tabharfar an áit don chéad duine eile ar an liosta feithimh.
e. Eagrófar Cruinniú Eolais do Thuismitheoirí go gairid ina dhiaidh sin. Tá sé fíor-thábhachtach go ndéanfadh tuismitheoirí freastal ar an gcruinniú seo.
f. Eagrófar Lá Oscailte do na Naíonáin nua i rith an tríú téarma le deis a thabhairt dóibh castáil leis an múinteoir ranga agus eolas a fháil faoin scoil.
Ní dhiúltaítear áit d’aon ghasúr mar gheall ar eitneacht, riachtanais speisialta oideachais, míchumas, inscne, stádas lucht siúil, stádas teifigh/iarrthóra tearmainn, creideamh/polaitíocht & luachanna, teaghlach nó imthosca sóisialta.

Dearbhaíonn an Bord Bainistíochta go bhfeidhmníonn sé de réir Rialacha Scoileanna Náisiúnta atá ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus go leanann sé na treoracha atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le méid na ranganna nó sólathar foirne agus/nó aon choinníollacha eile a bhaineann le cóiríocht, ar nós spás fisiciúil nó sláinte agus leas na ngasúir.

Critéir
Tugann Bord Bainistíochta Scoil Sailearna aitheantas do chearta tuismitheoirí a gcuid gasúir a rollú ina rogha scoil. Tugann an Bord aitheantas freisin do chearta an phobail scoile atá ann faoi láthair agus go mórmhór do chearta na ngasúr atá ar rollaí na scoile cheana féin. Éilíonn sé seo breithiúnais chóra chothroma a thógann san áireamh prionsabail an chirt nádúrtha agus ar mhaithe leis na gasúir ar fad. Dá réir seo is leis an mBord Bainistíochta teora a chur le huasmhéid na ngasúir i ngach aon seomra ranga ag tógáil an méid seo a leanas san áireamh;
– Méid na seomraí ranga agus an spás atá ar fáil;
– Riachtanais oideachasúla na ngasúir d’aois áirithe;
– Ranganna ilghrádaithe;
– Láithreacht na ngasúir le riachtanais speisialta oideachasúla/iompair;
– Treoracha na Roinne Oideachais agus Scileanna i dtaobh uasmhéan ranga;
Is féidir gasúir 4 bliana d’aois agus os a chionn a chlárú sa scoil, cé nach mbíonn ar ghasúir freastal ar an scoil de réir dlí na tíre go dtí go mbínn said 6 bliana d’aois mar atá léirithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.
I gcás gur mó líon na ngasúr atá ag déanamh iarratais ar chlárúchán in aon rang ná líon na n-ionad atá ar fáil roimh nó i rith na scoilbhliana, úsáidtear na critéir seo a leanas le tosaíocht rollaithe a thabhairt do ghasúir.

1. Deartháireacha agus deirfiúracha le gasúir atá ar an rolla cheana (leas-deirfiúracha agus leas-deartháireacha san áireamh ach iad a bheith ina gcónaí ag an seoladh céanna)
2. Gasúir na foirne teagaisc

3. Gasúir atá ina gcónaí sa bparóiste agus atá á dtógáil le Gaeilge

4. Gasúir eile atá ina gcónaí sa bparóiste.

5. Gasúir atá ag freastal ar Naíonra Gaeltachta áitiúil atá ag feidhmiú go hiomlán trí mheán na Gaeilge

6. Gasúir atá ag freastal ar Naíonraí Gaeltachta eile.

7. Gasúir atá ina gcónaí taobh amuigh den pharóiste agus atá á dtógáil le Gaeilge.

8. Sa gcás go bhfuil an critéir thuasluaite comhlíonta cuirfear san áireamh aois an ghasúir ag tabhairt tús áite don ghasúr is sine ar an liosta feithimh.

Tá cead ag Bord Bainistíochta na scoile cead isteach a dhiúltú más rud é go ndiúltaíonn tuismitheoirí dearbhú a shíniú go nglacann siad le cód iompair agus polasaithe na scoile – ní ghlacfar leis an ngasúr sa gcás seo.

Achomharc
Faoi Alt 29 d’Acht Oideachais 1998 tugtar cead do thuismitheoirí achomharc a lorg ar chinneadh a dhéanann an Bord Bainistíochta i leith:
” Díbirt dalta ón scoil
” Fionraí dalta
” Diúltú áite sa scoil
Ba chóir go gcuirfí seo in iúl i scríbhinn don Bhord Bainistíochta ar dtús báire. Mura bhfuil toradh sásúil ar an scéal is féidir iarratas ar achomharc a dhéanamh leis an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Lá Iontrála

Tá cinneadh déanta ag an mBord Bainistíochta go mbeidh cead iontrála ag na Naíonáin Bheaga ar an gcéad lá de Mheán Fómhair/nó an chéad lá den scoilbhliain, agus ina dhiaidh sin i gcásanna eisceachtúla amháin.

Gasúir le Riachtanais Speisialta

Fáiltíonn an scoil roimh iarratais ar chlárúcháin ó ghasúir le riachtanas speisialta. Ní mór do tuismitheoirí/caomhnóirí cóip de thuairisc leighis agus/nó siceolaíoch a chur ar fáil don scoil. Sa gcás nach bhfuil a leithéid ar fáil iarrfaidh an Bord go ndéanfaí tástáil ar an ngasúr gan mhoill.

Casfaidh an scoil leis na tuismitheoirí/caomhnóirí le riachtanais an ghasúir a phlé agus le cumas agus feiliúnacht na scoile freastal a dhéanamh ar na riachtanais sin a phlé freisin. Más gá, tionólfar comhchomhairle iomlán ar an gcás leis na páirtithe uilig, tuismitheoirí, Príomhoide, Múinteoir Ranga, Múinteoir Feabhais nó Siceolaí mar a fheileann.

Déanfaidh an scoil teagmháil gan mhoill le hÁisitheoir Riachtanais Speisialta Oideachais (SENO) na scoile le cinntiú go mbeidh chuile chúnamh agus acmhainn a theastaíonn ar fáil don ghasúr nuair a thosóidh sé/sí ar scoil.

Aistriú Daltaí
Dearbhaíonn an Bord Bainistíochta gur féidir le gasúir aistriú chuig an scoil ag am ar bith de réir pholasaí na scoile, ach an spás a bheith ar fáil agus i gcásanna áirithe le cead na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Ó tharla gur í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus feidhme na scoile d’fhéadfaí go gcuirfí cumas Gaeilge an iarrthóra san áireamh agus meastóireacht á thabhairt ar aon iarratas ar aistriú chuig an scoil. Déanfar é seo ar mhaithe le dul chun cinn oideachasúil an ghasúir.
De réir an Achta Leasa Oideachais 2000 is gá eolas faoi thinreamh agus dul chun cinn oideachasúil an ghasúir a sheoladh ar aghaidh chuig an scoil a bhfuil an gasúr ag aistriú chuici.

Cód Iompair
Caithfidh gasúir atá cláraithe inár scoil comhoibriú le Cód Iompair na Scoile chomh maith le gach polasaí eile maidir le curaclam, eagrú agus bainistíocht. Cuireann an Bord an dualgas ar na Tuismitheoirí/Caomhnóirí a chinntiú go gcomhoibríonn a ngasúr/gasúir le polasaithe na scoile. Gheobhaidh gach tuismitheoir/caomhnóir cóip de chód iompair na scoile nuair a chláraítear a gasúir sa scoil. Iarrfar orthu dearbhú a shíniú go nglacann siad leis an gcód iompair na scoile sula gcláraítear a ngasúr/ngasúir sa scoil.