Polasaí Measúnaithe

Measúnú an polasaí seo le céile le linn an Lae Phleanála SDP a bhí againn sa scoil ar an 30ú Samhain 2007. Bhí an Aodhán de Búrca inár dteannta mar chuiditheoir.
éamhráiteas Scoil Sailearna creidimid go bhfuil measúnú fíor-thábhachtach leis na páistí a chur ar aghaidh ina gcuid foghlama. Tugann monatóireacht leanúnach pictiúr soiléir ar dhul chun cinn na bpáistí. Tá sé tábhachtach go bhfuil a fhios ag an múinteoir céard iad na rudaí atá i gcuimhne na bpáistí, cé na scileanna atá acu, agus cé na coincheapanna a bhfuil tuiscint acu orthu. Tugann sé seo deis do na múinteoirí smaoineamh ar na nithe a dhéananns na páistí agus tugann sé treoir le haghaidh pleanála sa todhchaí. Cuideoidh torthaí ár measúnachta leis na páistí a bheith páirteach ina gcuid súilíochtaí a ardú. comparáid a dhéanamh idir na riachtanais ghnóthachtála le obair a bhí déanta ag an bpáiste cheana féin agus freisin le páistí sa ngrúpa. Tabharfaidh ár measúnaithe eolas do dhaoine eile ina measc:
Tuismitheoirí le dul chun cinn / imní a thaispeáint agus go mbeadh siad páirteach sa bpróiseas foghlama.

Le eolas a thabhairt do ghníomhaíochtaí seachtracha.
Le tacú le hiarratais do huaireanta múinteoireachta feabhais nó tacaíocht SNA don Special Education Needs Organiser.
Gaol le spiorad sainiúil na scoile imeachtaí measúnachta in úsáid i Scoil Sailearna leasú le foghlaim agus forbairt na bpáistí le a bheith cinnte go bhfuil na páistí in ann a bpóiteinsil iomlán a bhaint amach.
Aidhmeanna
Cur le foghlaim daltaíóireacht a dhéanamh ar phróisis foghlama í bonnlíne a chruthú gur féidir a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar ghnóthachtáil nó dul chun cinn thar ama thabhairt do thuismitheoirí agus daltaí a bheith páirteach in ábaltachtaí nó deacrachtaí foghlama a aithint agus a bhainistiú ú le pleanáil fhadthéarmach agus ghearrthéarmach múinteoirí ósanna imeachta measúnachta a chomhordú ar bhonn na scoile uile.

Cuspóirí na Meaúnachta éis/eolas a sholáthar do phleanáil agus clúdach na réimsí churaclaim uile riachtanais fhoghlama ar leith atá ag daltaí/grúpaí daltaí a aithint, daltaí atá an-éirimiúil san áireamh le straitéis na scoile chun deacrachtaí foghlama a chosc óireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn agus gnóthachtáil daltaíchur ar chumas múinteoirí a gcuid cláracha féin a chur in bhfeiliúint, le cinntiú go bhfuil aghaidh á thabhairt ar riachtanais fhoghlama ar leith daltaí/grúpaí aonairúntas a chur le chéile de dhul chun cinn agus gnóthachtáil daltaí aonairáid idir thuismitheoirí agus mhúinteoirí faoi fhorbairt, dul chun cinn agus riachtanais fhoghlama na ndaltaí a éascúáirtíocht na ndaltaí i measúnacht ar a gcuid oibre féin a éascúchur ar chumas mhúinteoirí monatóireacht a dhéanamh ar na cuir chuige agus modheolaíochtaí atá in úsáid acu féin
Measúnacht don Fhoghlaim réimse fianaise á choinneáil sa scoil i bhfoirm:í oibre/ Bailiúcháiná sampla d’obair an pháiste á choinneáil in ábhar éagsúla Gaeilge, Bearla, Mata.
Bíonn cruinniú ag múinteoirí lena chéile roimh dheireadh na socilbhliana leis an gcéad múinteoir eile len iad a chur ar an eolas má tá fadhb ag aon pháiste.óireacht an mhúinteorataifid bunaithe ar an measúnacht ar bhreathnóireacht an mhúinteora sa tuairisc cinn bhliana.na múinteoirí ag breathnú ar na cinéalacha freagraí a thugann leanaí do mhúinteoirí, rannpháirtíocht agus idirghníomhaíocht na bpáistí don rang ar fad agus i ngníomhaíocht ghrúpabhunaithe agus frithghníomh na bpáistí i dtaobh ábhair agus stráitéisí múinteoireachta.
á na múinteoirí ag fanacht le teimpléidí NCCA( Earrach 2008) chun cinneadh a dhéanamh ar thaifid bhreathnóireachtaí eile agus cén chaoi a mbeidh siad ag baint úsáide astu chun tuairisc a thabhairt do thuismitheoirí. Faoi láthair tá an scoil ag baint úsáide as córas C.J. Fallon.
ís Earráidedeireadh mí Bealtaine gach bliain déanfaidh na paistí scrúdú gaeilge, béarla agus mata agus déanfaidh an múinteoir anailís earraide ar na torthaí.ar obair na ndaltaí déanfaidh múinteoirí athraithe nó tógfaidh siad gníomh ceartúcháin sa mhúinteoireacht nó sa phleanáil.

Tá na múinteoirí ag fanacht le teimpléidí NCCA( Earrach 2008) chun cinneadh a dhéanamh ar cé na torthaí a mbeidh taifeadtha agus cén chaoi a a mbeidh siad ag baint úsáide astu chun tuairisc a thabhairt do thuismitheoirí.

(Tagair do Threoirlínte Tacaíochta Foghlama agus Imlitir 02/05)

Tá an cur chuige céimithe maidir le freastal ar riachtanais daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu mar ata léirithe in Imlitir 02/05 curtha i bhfeidhm sa scoil. Tar éis anailíse a bheith déanta ar thorthaí tastálacha caighdeánaithe beidh páistí roghnaithe don mhúinteoireacht tacaíochta foghlama .(Breathnaigh ar pholasaí tacaíochta foghlama.)BIAP a riaradh sa dara téarma i scolaíocht an pháiste.an múinteoir Naíonáin Mhóra/Tacaíocht Foghlama an tástáil scagtha seoíonn luath-idirghabháil bunaithe ar thorthaí BIAP agus is ceann amháin de na huirlísí measúnachta é atá in úsáid le páistí a aithint go luath a mbeidh tacaiocht foghlama ag teastáil uathu.tuismitheoiri ar an eolas faoi thorthaí BIAP ag cruinniú múinteoir-tuismitheoir.

Cláracha Idirghabhail Phonics (scéim ranga), Jackson Rosner, Sounds Abound, Rosner Programme, Orton Gillingham, Alpha to Omega, Lingui Systems.

Measúnacht Dhiagnóiseach do Threoirlínte Tacaíochta Foghlama, Caibidil 4)á measúnacht dhiagnóiseach á riaradh ag céim 2 Imlitir 02/05iad Neale Analysis, Jackson Phonics samplaí de na tastálacha diagnoiseacha le fáil don scoil.á múinteoirí ranga agus an múinteoir tacaiochta foghlama páirteach i bpáisti a roghnú do mheasúnacht dhiagnóiseachéitear i gcomhairle le tuismitheoiri roimh ré. Tá foirm chaighdeanach le taifid a dhéanamh ar thoiliú tuismitheoirí agus i ndiaidh tástala beidh an fhaisnéis roinnte leis na tuismitheoirí an múinteoir tacaíochta foghlama an tástáiltorthaí na measúnachta eolas/fáisnéis ar fáil do phleananna foghlama a bhéas ann amach anseo.E.P.á shíltear go bhfuil se riachtanach dul i gcomhairle le síceolaí faoi thorthaí tástálacha diagnóisí déanfaidh an príomhoide socruithe do chomhairliúcháin mar sin.nósanna imeachta chun measúnaíochtaí diagnóiseacha a dhéanamh curtha in iúl do mhúinteoiri agus tuismitheoirí.

Meas únacht Shíceolaíoch
(Tagair do Imlitir 02/05)éanfaidh an príomhoide agus an múinteoir tacaiochta foghlama idirchaidreamh le tuismitheoirí má mhothaítear go bhfuil gá le measúnacht shíceolaíoch nó measúnacht eile (Céim 3, Imlitir 02/05).á litreacha caighdeánacha agus foirmeacha toilithe ar leith le n-úsáid (Psychological Referral Form) bunaithe ar crítéir na scoile don mheasúnú le fáil ón siceolaí.á cruinniú eagraithe idir na tuismitheoirí, an múinteoir ranga an muinteoir feabhais agus an síceolaí measúnacht shiceolaíoch nuair ata aontú gur theip ar an gcur chuige céimithe mar atá leagtha amach in Imlitreacha 24/03 agus 02/05á anailís thorthaí faoi rún le fáil don scoil, na tuismitheoiri, na múinteoirí tacaíochta foghlama agus an múinteoir ranga.ítear tuarascálacha an tsíceolaí in oifig an leas-phríomhoide/múinteoir acmhainní.

Critéir Rathúlachtaíonn nósanna imeachta go maith agus go héifeachtach mar go bhfuil soiléireacht ann faoin rud a bhfuil súil leis agus cé atá freagrach as gnéithe eile.íonn aistriú faisnéise ó mhúinteoir ranga go múinteoir ranga go héifeachtach ag tús/deireadh na scoilbhliana
ólanna agus Freagrachtfreagracht ar leith ag an bpríomhoide maidir le comhordú an pholasaí
áta Cur i bhFeidhman polasaí i bhfeidhm i mí Eanáir 2008
ár Ama d’Athbhreithiúéanfar athbhreithniú i Mí Meitheamh 2009. Cuirfidh an príomhoide tús leis agus comhordóidh se an t-athbhreithniú seo.ú & Cumarsáidan Bord Bainistíochta an polasaí ar ……….. an polasaí in iúl do phobal na scoile ar………..