Ráiteas Misean

Is bunscoil Ghaeltachta í scoil Sailearna.
Is scoil chomhoideachasúil, Chaitliceach í.
Féachann muid le timpeallacht shábháilte, shuáilceach, shona a chur ar fáil.
Tugann muid aitheantas do riachtanaisí intleachtúla, spioradálta, fisiciúla, mórálta agus cultúrtha na ngasúir agus tugann muid aghaidh ar na riachtanaisí seo.
Is scoil Chaitliceach í Scoil Sailearna ach tugann muid aitheantas agus ómós do chuile chreideamh eile freisin.
Fáiltíonn muid roimh rannpháirtíocht na dtuismitheoirí.
Aithníonn muid cearta na dtuismitheoirí a bheith a gafa, gníomhach agus lárnach i saol na scoile.
Cothaíonn muid féinmhuinín agus féinmheas i measc na ngasúir.
Spreagann muid na gasúir le meas a bheith acu orthu fhéin agus ar dhaoine eile.
Spreagann muid iad le a bheith freagrach.
Cuireann muid atmasféar agus cultúr Gaelach chun cinn sa scoil.
Cuireann muid an Ghaeilge chun cinn mar theanga bheo i measc an phobail.